Skip to content

Allmänna villkor (T.O.S)

Giltiga från och med: 2003-06-01

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AHC.SE (Leverantör) och kund avseende de av leverantören tillhandahållna tjänsterna. Leverantören tillhandahåller generell information om tjänsterna via sin webbplats. Leverantörens meddelande till kund sker skriftligen via definierade meddelandesätt. Sådant meddelande anses mottaget sju dagar efter dess avsändande/publicering om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

1.1 Definitioner
Leverantörens webbplats: http://www.ahc.se
Leverantörens e-postadress för allmänna ärenden: info@ahc.se
Leverantörens e-postadress för ärenden rörande betalning: billing@ahc.se
Leverantörens adress för brev: AHC.SE, Box 726, SE-220 07 LUND
Leverantörens telefaxnummer: +46 (0)46 387101
Meddelandesätt, från leverantör till kund: brev, telefax, e-post
Meddelandesätt, från kund till leverantör: brev, telefax, e-post

2. Avtalstid
Avtal skall anses ha träffats då leverantören bekräftar kunds beställning. Bekräftelse på beställning skickas via definierade meddelandesätt till kund. AHC.SE förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med kund utan att ange orsak. Avtalet löper kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis beroende på vilken abonnemangsform kunden valt, bindningstid anges på bekräftelsen. Om avtalet ej sagts upp innan sådan avtalsperiods slut inleds automatiskt ny avtalsperiod med samma längd som den föregående avtalsperioden.

2.1 Uppsägning med återbetalning
Uppsägning skall göras via definierade meddelandesätt och vara leverantören tillhanda senast 5 dagar före avtalsperiodens slut. Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka leverantören ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet.

2.2 Uppsägning utan återbetalningsskyldighet
Leverantören äger rätt att säga upp avtalet om kunden har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Leverantören äger rätt att, med omedelbar verkan, stänga av ett abonnemang och säga upp avtalet, utan återbetalningsskyldighet av kunds erlagda avgifter om det visat sig att kund utnyttjar eller har utnyttjat abonnemanget på otillbörligt sätt. Otillbörligt är:

  • Spridande av information som kan bedömas vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
  • Spridande av information som kan bedömas vara rasistisk eller våldspornografisk.
  • Marknadsföring via utskick till e-postadresser (så kallad SPAM eller mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta. Detta gäller även spam/marknadsföring/korspostning i nyhetsgrupper.

3. Avgifter
Avgifter utgår enligt gällande prislista för tjänsten, vilken publiceras på leverantörens webbplats. Leverantören fakturerar kund i samband med avtalsperiodens start. Leverantören äger rätt att, för kommande avtalsperiod, förändra debiteringen för tjänster tillhandahållna av leverantören, meddelande om ändrat pris skall ges minst 20 dagar före innevarande avtalsperiods slut. Kund skall meddela leverantören vid ändring av faktureringsadress, via definierade meddelandesätt. Om betalning inte sker kan det resultera i att kundens samtliga tjänster hos leverantören spärras och att innehåll i tjänsten raderas. Periodavgifter debiteras även vid spärrad tjänst.

4. Överlåtelse
Leverantören äger rätt att närsomhelst överlåta detta avtal till tredje man. Kund får överlåta avtalet efter leverantörens medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

5. Ansvar
Kunden förbinder sig att följa svensk och i tillämpliga fall även internationell lagstiftning. Kunden skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet. Kunden ansvarar helt för korrespondans, inlägg i nyhetsmöten, innehållet på kunds webbplats samt andra aktiviteter som kund utför med hjälp av tjänster tillhandahållna av leverantören. Kund ansvarar även för att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa allmänna villkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot och lagra information. Kund är också ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänster tillhandahållna av leverantören. Kunden ansvarar själv för att göra backup av innehåll som lagrats på tilldelat hårddiskutrymme.

5.1 Leverantörens ansvar
Leverantören, leverantörens anställda och part anlitad av leverantören tar inget ansvar för eventuella skador, varken direkta eller indirekta, kunden lider i samband med utnyttjande av tjänster tillhandahållna av leverantören. Leverantören, leverantörens anställda och part anlitad av leverantören tar inget ansvar för eventuella skador, varken direkta eller indirekta, kunden lider i samband med fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data eller bristande tillgänglighet i tjänster tillhandahållna av leverantören. Leverantören är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på leverantörens datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

6 Konfidentiell information
AHC.SE lagrar och behandlar uppgifter om kunden i enlighet med PUL (1998:204). AHC.SE hanterar all kundinformation som konfidentiell, dock kan leverantören via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

7. Domännamn
Leverantören verkställer ansökan om registrering av domännamn grundad på information tillhandahållen av kunden. Kunden har ensamt ansvar för riktigheten i denna information. Det är helt på kundens risk och ansvar att ansökan överrensstämmer med namnpolicyn hos den relevanta toppdomänregistratorn. Även om ansökan om registrering av domännamn får avslag av toppdomänregistratorn kan leverantören komma att debitera kund hela eller delar av registreringsavgiften i enlighet med gällande prislista.

7.1 Flytt av domännamn
Då kund önskar flytta domännamn från annat webbhotell hjälper leverantören till med detta. Flytt kan dock inte garanteras då annan operatör vägrar flytt, i fall där leverantören misslyckas med att flytta domänen är ansvaret enbart kundens.

8. Ändringar
Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan genomföra förändringar av tjänsten eller avgifterna för tjänsten vilka är direkt hänförliga till skatter, statliga pålagor, lagar, valutakurser, eller annan liknande omständighet utanför leverantörens kontroll vilken direkt påverkar tjänsten och/eller dess kostnad. Leverantören förbehåller sig rätten att utföra sådana förändringar av tjänsten vilka ej påverkar tjänstens innehåll, utan att underrättelse till kund sker. Vid större ändringar av tjänsten eller vid höjning av abonnemangsavgiften skall kund underrättas via definierade meddelandesätt minst 20 dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet. Sänkning av avgift behöver ej aviseras. Ändringar av dessa allmänna villkor meddelas kund via definierade meddelandesätt.

9. Force Majeure
Leverantören skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som leverantören skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder leverantören inte heller kunnat undvika eller övervinna.

10. Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i Eslövs tingsrätt enligt svensk rätt.